ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม

 

เอกสารบรรยายไทยนิยม ยั่งยืน (วันที่ 9 ก.พ. 61) 

1. Presentation 09-02-61(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)

2. Presentation 09-02-61(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)

3. Presentation 09-02-61(พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี)

4. Presentation 09-02-61(พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

5. Presentation 09-02-61(นายกฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

6. Presentation 09-02-61(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.กระทรวงคมนาคม)

7. Presentation 09-02-61(พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

8. Presentation 09-02-61(นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง)

9. Presentation 09-02-61( น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

10. Presentation 09-02-61(น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

11. Presentation 09-02-61(ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ)

12. Presentation 09-02-61(นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

13. Presentation 09-02-61(นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

14. Presentation 09-02-61(นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม)

15. Presentation 09-02-61(นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

 

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(Visited 1 times, 1 visits today)