ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2560

@ นครพนม : 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางสาวพชรพร  จันทะเล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขออนุมัติเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม จำนวน 30 โครงการ เป็นเงิน 2,087,800 บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีอำเภอที่เสนอโครงการ ดังนี้
1) อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 477,800 บาท
2) อำเภอธาตุพนม จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 1,140,000 บาท
3) อำเภอวังยาง จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 470,000 บาท
โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบทั้ง 30 โครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)