ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจฯ พช. เขต 11 มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3 – 4

ผู้ตรวจฯ พช. เขต 11 มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3 – 4

@ นครพนม : 7 มิถุนายน 2560 >>>ผู้ตรวจฯ พช. เขต 11 มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3 – 4 <<< เวลา 09.30 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 11 ประชุมพัฒนาการจังหวัด/หน.กลุ่มฯ/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รวมทั้งยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในไตรมาสที่ 3 – 4 รวมทั้งการเตรียมการเพื่อจัดประชุมรายไตรมาสกลุ่มจังหวัดในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม ในการนี้นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการ จ.นครพนม ได้นำเสนอสรุปผลการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 3 – 4 ของ จ.นครพนมให้ที่ประชุมทราบ

(Visited 1 times, 1 visits today)