ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณารับรองข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ปี 2560 ระดับจังหวัด

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณารับรองข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ปี 2560 ระดับจังหวัด

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข >>>ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณารับรองข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ปี 2560 ระดับจังหวัด<<< เวลา 09.30 น. ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายทวี  ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยมีประเด็นสำคัญคือ (1) นำเสนอผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ (2)พิจารณารับรองข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ปี 2560 ระดับจังหวัด (3) มอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานเจ้าภาพในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนนครพนม โดยมีนายอดุลย์  อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานฯ ในโอกาสนี้มีพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)