ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พอ., นว.พช. ครั้งที่ 7 ปี 2560

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พอ., นว.พช. ครั้งที่ 7 ปี 2560

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข >>>พช.นครพนม ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/พอ./นว.พช. ครั้งที่ 7/2560<<< วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนเดือน ก.ค. 2560 และกำหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำเดือน ส.ค. 2560 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในเดือน ก.ค. 2560 เช่น (1) งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 (2) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP พรีเมี่ยม (3) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  (4) โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life ฯลฯ ในโอกาสนี้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 ระดับโซน (เหนือ,กลาง,ใต้)

(Visited 1 times, 1 visits today)