ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน นครพนม – คำม่วน ประจำปี 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน นครพนม – คำม่วน ประจำปี 2561

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข >>>ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน นครพนม – คำม่วน ประจำปี 2561<<< วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและมอบหมายภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้การดำเนินงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ODOP และ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน คำม่วน – นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2561 ณ ตลาดคำม่วนการค้า เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)