ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ บ้านหนองบัวคำ ม.8 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก และบ้านวังไฮ ม.3 อ.เมืองนครพนม

พช.นครพนม-ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ บ้านหนองบัวคำ ม.8 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก และบ้านวังไฮ ม.3 อ.เมืองนครพนม

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข
วันนี้ (8 ม.ค. 2561) เวลา 09.00 น.
⭐️นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หน.กง.สารสนเทศฯ นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ และนายพีรกานต์ โคตรโยธา ผช.หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ บ้านหนองบัวคำ ม.8 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก และบ้านวังไฮ ม.3 อ.เมืองนครพนม
ในการนี้มีนายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปากและน.ส.อัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสนับสนุน
⭐️การติดตามในครั้งนี้และจากการติดตามพบว่าผู้นำ ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรและสมาชิกในหมู่บ้าน มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านฯโดยใช้ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค. และข้อมุลทั่วไปของหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและบริบทของชุมชน และภายในศูนย์สารสนเทศประจำหมู่บ้าน ทั้ง 2 แห่งมี Internet ประชารัฐที่สามารถใช้งานได้จริง โดยหมู่บ้านฯทั้ง 2 แห่ง อยุ่ระหว่างการแสวงหางบประมาณสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ฯไว้ให้บริการ

(Visited 1 times, 1 visits today)