ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครพนม-ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

พช.นครพนม-ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

นครพนม:เมืองแห่งความสุข
วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
นายทวี ดำรงเลิศบวร พจ.นพ. มอบหมายนายสุริยา สุคนธชาติ นักวิชาการฯกลุ่มยุทธ์ฯ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาการบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
โดยจังหวัดนครพนม มีนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 20 หน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)