ข่าวประชาสัมพันธ์

นครพนม-ประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดนครพนม

นครพนม-ประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดนครพนม

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข

📣นครพนมประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดนครพนม

^^ วันนี้ (8 พ.ย. 2561) เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม

^^นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพนม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรับทราบทิศทางและแนวทางการทำงาน ให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

^^ในการนี้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)