ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานฯพัฒนาขุมชนจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานฯพัฒนาขุมชนจังหวัดนครพนม

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

📣ผู้ตรวจฯ ติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดนครพนม

^^วันนี้( 3 ธ.ค.2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

^^ในการนี้นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการจังหวัด รับการตรวจราชการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)