ข่าวประชาสัมพันธ์

📣นครพนม ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (Knowledge Based OTOP)

📣นครพนม ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (Knowledge Based OTOP)

🌻นครพนม:เมืองแห่งความสุข🌻

📣นครพนม ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (Knowledge Based OTOP)

^^ วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยนายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด(Knowledge Based OTOP) และประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดนครพนม (Provincial Star OTOP : PSO) ดำเนินการในระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)