ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ประชุมเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้ามายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2562

📣ประชุมเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้ามายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2562

🌻นครพนม:เมืองแห่งความสุข🌻

📣ประชุมเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้ามายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2562

^^ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครนพม จังหวัดนครพนม

^^สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม^^ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2562 พร้อมมอบแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข็มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง

^^โดยมี นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายพีรกานต์ โคตรโยธา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร

(Visited 1 times, 1 visits today)