ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

📣ประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

🌻นครพนม:เมืองแห่งความสุข🌻

📣ประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

^^ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดนครนพม ชั้น 5

^^สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นำโดย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม ประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)