📣ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2562

🌻นครพนม:เมืองแห่งความสุข🌻

📣ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครพนม

^^ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทพอาสน์ ชั้น 3 อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครนพม

^^นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการควบคุมการขอทานในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นไปตามพระาชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

^^ในการนี้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครนพม มอบหมาย นางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)