ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ OTOP Premium

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ OTOP Premium

@นครพนม : พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ OTOP Premium

^^วันที่ 11 มี.ค.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ OTOP Premium (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล

(Visited 1 times, 1 visits today)