ประชุมยกร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
>>ประชุมยกร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

👉วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ นักวิชาการจังหวัด ร่วมประชุมยกร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)