ประชุมหารือและถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
⭕️ ประชุมหารือและถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายสุรพพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัมนาชุมชน นำทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ประชุมเพื่อถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ในทุกๆมิติ ทั้งประเด็นจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รายได้จาการบริการ การจำหน่ายอาหาร ที่พักและรายได้จาการศึกษาดูงาน เพื่อทบทวนและพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของนักท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)