กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
⭕️ กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

>>วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2562 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

(Visited 1 times, 1 visits today)