จังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน”

@นครพนม : เมืองแห่งความสุข🎶

📣 นครพนม จังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน”

^^วันที่ 23 ส.ค. 2562 ณ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตาม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม

^^ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียรพัฒนาการจังหวัดนครพนม นำทีมพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมคลินิคแก้จน..”นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” กับกิจกรรมสาธิตอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และร่วมมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุนๆ ละ 1,200 บาท ในการออกบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)