ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐ จังหวัดนครพนม

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
>>ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐ จังหวัดนครพนม

👉วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้เกิดการประสานการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)