ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2562

🚩นครพนม:เมืองแห่งความสุข
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2562

>>วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 10 โครงการ เป็นเงินจำนวน 803,000 บาท และพิจารณาร่างการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนครพนม ประจำปี 2562 – 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)