"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น รัฐรู้สิ่งใด ประชาชนมีสิทธิรู้สิ่งนั้น เพิ่มความโปร่งใส สร้างความมั่นใจ ราชการไทย พร้อมให้ข้อมูล"

 

space  
ความภาคภูมิใจของเรา
ภาพสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
ประกาศประกวดราคา / สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดหาเครื่องแต่งกายประจำเผ่าฯ
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรี
สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ระลึก
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายนิทรรศการชนเผ่าฯ ปี 2558
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายหมู่บ้านและป้ายศูนย์เรียนรู้ประจำเผ่าฯ ปี 2558
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ปี 2558 (1)
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ปี 2558 (2)
สอบราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัฑ์โดยเครื่อข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ปี 2558 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการพัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ด้าน
สอบราคาจ้างจัดตลาดนัดชุมชนตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 
สอบราคาจ้างจัด Road Show และ Business Matching ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันสู่อาเซียน
สอบราคาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรม การทอผ้าพื้นเมืองและการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองและปักเย็บมือ
 
space
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
 
พระราชบัญญัติกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
สาระสำคัญและขอบข่ายการใช้สิทธิ์ ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชม

free counter

  line      
space