โครงสร้าง/บุคลากร

นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 12 อำเภอ

พอ.อำเภอเมืองนครพนม

พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม

พัฒนาการอำเภอธาตุพนม

พัฒนาการอำเภอเรณูนคร

พัฒนาการอำเภอนาแก

พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์

พัฒนาการอำเภอปลาปาก

พัฒนาการอำเภอบ้านแพง

พัฒนาการอำเภอนาหว้า

พัฒนาการอำเภอนาทม

พัฒนาการอำเภอวังยาง

(Visited 1 times, 1 visits today)