โครงสร้าง/บุคลากร

นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 12 อำเภอ

รกท.พอ.เมืองนครพนม

พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม

พัฒนาการอำเภอธาตุพนม

พัฒนาการอำเภอเรณูนคร

พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์

พัฒนาการอำเภอปลาปาก

พัฒนาการอำเภอวังยาง

พัฒนาการอำเภอบ้านแพง

พัฒนาการอำเภอนาหว้า

พัฒนาการอำเภอนาทม

รกท.พอ.นาแก

(Visited 1 times, 1 visits today)