โครงสร้าง/บุคลากร

นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 12 อำเภอ

นางวิไลตา งิ้วไชยราช รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม

นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม

นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม

นางพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร

นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก

นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง

นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก

นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า

นางปุญช์กนก ทองมาก พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์

นายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอนาทม

นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง

(Visited 1 times, 1 visits today)