ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม 12 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดมหาธาตุ อ.เมืองนครพนม กล่าวรายงานว

@นครพนม 12 ก.พ. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน จังหวัดนครพนม (โซนกลาง) ออกติดตาม ประเมินผล การตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน (กข.คจ.) และพัฒนาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ ณ ห้องประชุมพระธาตุจำปา ชั้น 2 ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ บริเวณที

@นครพนม 12 ก.พ. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน จังหวัดนครพนม (โซนกลาง) ออกติดตาม ประเมินผล การตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์ฯ) และพัฒนาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ บริเวณที่ว่าการอำเ

@นครพนม วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสมยศ ฉันฉายา ผช.หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าชี้แจงตัวขี้วัด 1.2.4 ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง แก่คณะกรรมการ กพร. ณ ห

@นครพนม 11 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐ

@นครพนม วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 13.30 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสมยศ ฉันฉายา ผช.หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเทสรัง

@นครพนม : วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายทีมตรวจสุขภาพทุนชุมชนโซนใต้ ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลกองทุนชุมชน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกองทุนขุมชนด้านธรรมาภิบาล ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ/ทีมงาน สพอ.นาแก โดยมีคณะกรรมการกลุ

@นครพนม 11 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. พจ.นครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต ปี 2558-2559 จัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยมีป

@นครพนม 10 ก.พ.59 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ร่วมงานประเพณีของ 1ใน 7 ชนเผ่าจังหวัด นครพนม คือประเพณี “รวมใจไทแสก” ประจำปี 2559