ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม 27 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนครพนม โซนกลาง ออก

@นครพนม 27 ม.ค. 58 นายประมวล มุ่งมาตร รอง.ผวจ.นครพนม ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ปี 2559 ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ในฐานะเลขานุการคณะทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ

@นครพนม 26 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม กิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ แก

@นครพนม 26 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม กิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ แก่เจ

@นครพนม 26 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม กิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ แก่เจ

@นครพนม 26 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม กิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ แก่เ

@นครพนม 22 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสถาน แสนสุข รกท.พอ.ธาตุพนม นางบุษราภรณ์ แก้วยงกฏ ผช.หนก.ส่งเสริมฯ และนายศิริพันธ์ ตรีจิตร นว.พช.ชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน

@นครพนม วันที่ 22 มค.2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่ระดับมาตรฐาน (Smart Saving Group : SSG) โดยมี นายสามารถ โรจนวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ กล่าวรายงาน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพ

@นครพนม 22 ม.ค. 59 นางพีรดา จริยะกุลญาดา ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน จากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ระดับมาตรฐาน SSG แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนากลุ่มออมทร