ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม : 11 มีนาคม 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

@นครพนม : 8 มี.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้คณะนิเทศติดตามฯ โซนใต้นำโดยนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักวิชาการฯ ได้มานิเทศ และ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี

@นครพนม : 8 มี.ค. 2559 เวลา 11.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้คณะนิเทศติดตามฯ โซนใต้นำโดยนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักวิชาการฯ ได้มานิเทศและ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 เทศบาลตำบลธาต

@นครพนม : 8 มี.ค. 2559 เวลา 13.30 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้คณะ นิเทศติดตามฯ โซนใต้ นำโดยนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการฯ ได้มานิเทศ และ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)

@นครพนม : 6 มี.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย พัฒนการอำเภอ และทีมงาน พช.นครพนม นำนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นมัสการพระธาตุศรีคุณ (พระธาตุประจำวันเกิด “วันอังคาร”) พระธาตุประจำวันเกิด