ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม 13 ม.ค. 2559 เวลา 14.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 อำเภอเรณูนคร

@ นครพนม 13 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ประกอบการ OTOP รายใหม่

พช.นครพนม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๙ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง

@นครพนม วันที่ 11 ม.ค.2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้ นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศฯ ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ณ สนง.พช.อำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดนครพนมระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม เป็นประธานการพิจารณา กลั่นกรอง ความครบถ้วนของเอกสาร ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง จังหวัดนครพนม