ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดนครพนมระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม เป็นประธานการพิจารณา กลั่นกรอง ความครบถ้วนของเอกสาร ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง จังหวัดนครพนม