ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม เป็นประธานการพิจารณา กลั่นกรอง ความครบถ้วนของเอกสาร ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง จังหวัดนครพนม