ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม 28 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนครพนม โซนกลาง ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการบริหารการจัดเก็บข้อมูล

@นครพนม ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้คณะ นิเทศติดตามฯ โซนใต้ มีนายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริม การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทน ผอ.กศน.จว./ผู้แทนท้องถิ่น จว./นักวิชาการฯ ได้มานิเทศและ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล

@นครพนม 28 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนครพนม โซนเหนือ

@นครพนม 28 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนครพนม โซนเหนือ

@นครพนม 28 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 จังหวัดนครพนม โซนกลาง ออก

@นครพนม 27 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 โซนใต้ ออกนิเทศ ติดตาม

@นครพนม ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้คณะ นิเทศติดตามฯ โซนใต้ มีนายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริม การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทน ผอ.กศน.จว./ผู้แทนท้องถิ่น จว./นักวิชาการฯ ได้มานิเทศและ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล

@นครพนม 27 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559 โซนกลาง ออกนิเทศ ติดตามคุ

@นครพนม ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้คณะ นิเทศติดตามฯ โซนใต้ มีนายสามารถ โรจนวิเชียร หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้แทน ผอ.กศน.จว./ผู้แทนท้องถิ่น จว./นักวิชาการฯ ได้มานิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จ