ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 11.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการจังหวัด และ จนท.พช.นครพนมที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมผ่าน VDO Conference โครงการอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

@ นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

@ นครพนม 13 ม.ค.59 เวลา 13.00น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หนก.งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานปี 2559 อ.ธาตุพนม

@นครพนม 13 ม.ค. 2559 เวลา 14.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 อำเภอเรณูนคร

@ นครพนม 13 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ประกอบการ OTOP รายใหม่

พช.นครพนม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๙ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง