ข่าวประชาสัมพันธ์

@นครพนม : วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายทีมตรวจสุขภาพทุนชุมชนโซนใต้ ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลกองทุนชุมชน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกองทุนขุมชนด้านธรรมาภิบาล ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ/ทีมงาน สพอ.นาแก โดยมีคณะกรรมการกลุ

@นครพนม 11 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. พจ.นครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต ปี 2558-2559 จัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยมีป

@นครพนม 10 ก.พ.59 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ร่วมงานประเพณีของ 1ใน 7 ชนเผ่าจังหวัด นครพนม คือประเพณี “รวมใจไทแสก” ประจำปี 2559

@นครพนม 9 ก.พ. 2559 เวลา 13.30 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อซักซ้อมแนวทางโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษต

@นครพนม 9 ก.พ. 2559 เวลา 09.30 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2559 ผ่านระบบ TV พช. เพื่อรับฟังรายละเอียดและแนว

@นครพนม 8 กพ.59 เวลา 11.00 น. กรมราชองครักษ์ ประชุมตรวจพื่้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 4 แห่ง โดยนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ส่วนราชการจังหวัด

@นครพนม 8 ก.พ. 2559 เวลา 15.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมการมอบนโยบาย/แนวทาง เรื่อง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษ

@นครพนม : วันที่ 5 ก.พ. 2559 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ.2559 ณ โรงแรมมิร

@นครพนม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เดินทางมาบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว มอบผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม เวลา 10.30 น. และอำเภอนาหว้า