ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานพิธีจัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย ม.๔,ม.๘ และม.๑๐ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน Mindset ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life นำทีมโดย น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมวิทยากร ครู ข และครู ค ตำบลโคกสูง

นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ตรวจติดตาม การดำเนินงาน ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2560 ของอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอ และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ร่วมประชุม ชี้แจง และให้ข้อมูลการดำเนินงาน

น.ส.สุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ พร้อมวิทยากร ครู ข และครู ค ตำบลหนองฮี จัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย ม.๑,ฒ.๒,ม,๑๑ และม.๑๒ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน Mindset ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life

น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมวิทยากร ครู ข และครู ค ตำบลกุตาไก้ จัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย ม.๔,ม.๕,ม.๙และม.๑๐ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน Mindset ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life

น.ส.สุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ พร้อมวิทยากร ครู ข และครู ค ตำบลหนองฮี จัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย ม.๗ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน Mindset ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life

น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมวิทยากร ครู ข และครู ค ตำบลกุตาไก้ จัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย ม.๑ และม.๒ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน Mindset ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life

น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมวิทยากร ครู ข และครู ค ตำบลนามะเขือ จัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน Mindset ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life

Page 76 of 91« First...102030...7475767778...90...Last »