จ้างดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  กิจกรรมจัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมจัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าที่ระลึกของหมู่บ้าน งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าที่ระลึกของหมู่บ้าน งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม OTOP To The Tourist And Festival ภายใต้ชื่องาน นครพนม Winter Festival ตอนหนาวลมชมโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม OTOP To The Tourist And Festival ภายใต้ชื่องาน นครพนม Winter Festival ตอนหนาวลมชมโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม OTOP To Tourist And Festival ภายใต้ชื่องาน นครพนม Winter Festival ตอนหนาวลม ชมโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม OTOP To Tourist And Festival ภายใต้ชื่องาน นครพนม Winter Festival ตอนหนาวลม ชมโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)