ราคากลาง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม กิจกรรมที่ 2:พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 5 : การจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวประเภทครุภัณฑ์ทั่วไป

ราคากลาง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม กิจกรรมที่ 2:พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 5 : การจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวประเภทครุภัณฑ์ทั่วไป