ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village) 8 เส้นทาง งบยุทธศาสตร์กรมการพํฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village) 8 เส้นทาง งบยุทธศาสตร์กรมการพํฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการหมู๋บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP village) 8 เส้นทางงบยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการหมู๋บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP village) 8 เส้นทางงบยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์