ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านเศรษษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์โครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP ด้วยวิธีประกวดราคา อิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านเศรษษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์โครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP ด้วยวิธีประกวดราคา อิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างออกแบบและจัดทำมาสคอร์ตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างออกแบบและจัดทำมาสคอร์ตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามโครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามโครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจ้างออกแบบและจัดทำ Brand ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่่ยว โครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจ้างออกแบบและจัดทำ Brand ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการท่องเที่่ยว โครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) โครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP