ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2561

ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2561