District Community Development Office News

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ" ณ ศาลาวัดบ้านนกเหาะน้อย หมู่ที่ ๕ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ >>>นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ ณ ศาลาประชาคมบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ >>>นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตีนตั่ง หมู่ที่ ๔ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ >>>นางสาวสุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ" ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ" ณ ศาลาวัดบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ" ณ ศาลาวัดบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

14 เม.ย. 2561>>>นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.>>>นายประทีป ฤทธิกุล รองผวจ.นครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในโอกาสนี้ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP บริการจำหน่ายสินค้า otop และสัมมาชีพชุมชน ณ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

@ธาตุพนมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม โดยนายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมนางสาวจุลีพร กาจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชน ทำสัญญาการประนอมหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงโค ม.15 ต.น้ำก่ำ ณ สพอ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Page 1 of 9412345...102030...Last »