ภาพกิจกรรม

ประกวดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “งานมหกรรมสานพลังประชารัฐ OTOP สานสัมพันธ์สี่แผ่นดิน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดนครพนม”

ประกวดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “งานมหกรรมสานพลังประชารัฐ OTOP สานสัมพันธ์สี่แผ่นดิน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดนครพนม”

(Visited 1 times, 1 visits today)