คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมนิทรรศการ ใน”งานมหกรรมสานพลังประชารัฐ OTOP สานสัมพันธ์สี่แผ่นดิน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดนครพนม”