บริการของเรา

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

มารู้จักข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ข้อมูลมูล จปฐ. ย่อมาจาก “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน” มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมไปถึงภาพรวมของชุมชนว่ามีคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยู่ในระดับใด มีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาได้บ้าง และจะนำผลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อวางแผน เช่น การรณรงค์ ส่งเสริม หรือพัฒนาด้วยมาตรการต่างๆ ตามแผนของชุมชนต่อไประหว่างเดือน ธันวาคม 2559  ถึง กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญพี่น้องประชาชนให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริง กับเจ้าหน้าที่ พช. หรือ อาสาสมัคร เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยกันนะคะ

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559  ถึง กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญพี่น้องประชาชนให้ข้อมูล จปฐ. กับเจ้าหน้าที่ พช. หรือ อาสาสมัคร นะครับ

บ้านเรือนของท่าน จะได้รับการพัฒนา หากท่านให้ข้อมูล จปฐ. ที่ถูกต้องและเป็นจริง

ข้อมูล จปฐ. มี 5 หมวดนะคะ
1.หมวดสุขภาพ
2.หมวดสภาพแวดล้อม
3.หมวดการศึกษา
4.หมวดการมีงานทำ และรายได้
5.หมวดค่านิยม

ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ. คือ นำไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้เป้า และวางแผนการการพัฒนา

ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง 

(Visited 1 times, 1 visits today)