พัฒนาชุมชนใสสะอาด

 

 

 

 

 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

ด้านการเปิดเผยข้อมูล

 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

 ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)