กฎหมาย ระเบียบ

 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด

  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)