@ นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

@ นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ น.ส.จุฬาภรณ์ ธิรัตยา นว.พช.ชำนาญการ ร่วมประชุม TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ณ ห้องประชุมพระธาตุมหาชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ประธานการประชุมโดยนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)