พช.นครพนม ขับเคลื่อน “โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนพึ่งตนเอง” ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ณ บ้านหนองสะโน หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

@ นครพนม 18 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนพึ่งตนเองและบรรยายแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนพึ่งตนเอง ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ณ บ้านหนองสะโน หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)