@นครพนม 19 ม.ค.2559 08.30 น. กลุ่มผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านหนองสะโน หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในบริบท “กิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน” โดยใช้หลัก 3 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์)

@นครพนม 19 ม.ค.2559 08.30 น. กลุ่มผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านหนองสะโน หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในบริบท “กิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน”
โดยใช้หลัก 3 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์)

(Visited 1 times, 1 visits today)