@นครพนม : กิจกรรมคัดสรรหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

@นครพนม : กิจกรรมคัดสรรหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บ้านดอนพะธาย หมู่ที่ 2 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม

^^นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในนามประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 พร้อมคณะฯ ดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนพะธาย หมู่ที่ 2 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม พร้อมแนะแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ให้เป็นรูปธรรม โดยยึดหลักสายกลาง พอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คู่คุณธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)