ประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครพนม

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
>>ประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครพนม

👉วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

>>นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมกำหนดแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)