ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปี 2563

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
👉วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปี 2563

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)