ผต.พช. ตรวจราชการที่”นครพนม” 6 พ.ย. 62

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดนครพนม

^^วันนี้ (6 พ.ย. 2562) เวลา 08.30 น. ณ บ้านดอนพะธาย ม.2 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม

^^นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามราชการพื้นที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  ดังนี้

^^ช่วงเช้าเข้ากราบสักการะวัดพระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดนครพนม และพระธาตุประจำผู้เกิดวันพฤหัสบดี เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ (ศูนย์ทอผ้าไหม) จากนั้นติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนพะธาย และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในชุมชนได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก สถาบันการเงินชุมชนดอนพะธาย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค

^^ผู้ตรวจฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน ดังนี้
1.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
2.รณรงค์การใส่ผ้าไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย และสนับสนุนให้ซื้อผ้าไทยเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน

^^ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  พัฒนาการอำเภอนาหว้า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนบ้านดอนพะธาย ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดังกล่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)