พช.นครพนม-รวมพลังประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣นครพนม รวมพลังประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

^^วันนี้ (7 พ.ย. 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 จ.นครพนม

^^นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

^^โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มอบแนวนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

^^ก่อนการประชุม มีการมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี จำนวน 5 ราย และมอบวุฒิบัตรให้อาสาพัฒนา รุ่นที่ 70 จำนวน 1 ราย

^^ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมและรับมอบนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)