28 พ.ย. 2562 พจ.นครพนม ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 62

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พจ.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 62
28 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>>นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และนายอำเภอทุกอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายของรัฐบาล ข้อราชการของกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ และสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion) จำนวน 24 ราย 33 ผลิตภัณฑ์

>>ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้ง ได้รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง# “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อที่ประชุม

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)