28 พ.ย. 2562 พช.นครพนม ร่วมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว 》เชื่อมโยงมรดกภูมิปัญญาวิถีชุมชนสู่สากล

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ร่วมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว 》เชื่อมโยงมรดกภูมิปัญญาวิถีชุมชนสู่สากล
28 พ.ย. 2562 เวลา 09:00-15:00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า และ บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสุรพล แก้วอินธิ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายศิริชัย ธนะอุตร นว.พช.ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี กรมการพัฒนาชุมชนและคณะ ลงพื้นที่อำเภอนาหว้า เก็บข้อมูลบ้านท่าเรือ เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับบริษัท แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ทั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้อมูลในระบบการจองที่พักของ บริษัท Airbnb
>>บ้านท่าเรือ ม.1,2 และ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า แห่งนี้ เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village Champion (OVC) ประจำปี 2549 โดยได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นชุมชนนำร่อง 1 ใน 4 จาก 4 ภูมิภาค ของประเทศ ตามโครงการความร่วมมือดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)